فــقـط بــرای دلـه خـودم کار سختی پیش رو دارم : بعد از رفتنت باید زنده بمانم ! http://ahmad-yasamin.mihanblog.com 2019-02-20T11:59:51+01:00 text/html 2018-05-31T09:42:06+01:00 ahmad-yasamin.mihanblog.com ahmad yasamin فــقـط بــرای دلـه خـودم http://ahmad-yasamin.mihanblog.com/post/440 <br><center><input style="display: block;" id="btmPlay0053" type="button" class="btmPlaye" onclick="getRequest('music0053_50', 'btmPlay0053');" value="پخش" title="چهت پخش کلیک کنید"><audio style="display: none;" class="mediaPlayerPosts" id="music0053_50" controls="" src=""></audio></center><br><div class="linkD" onclick="downloadFile('music0053_50');"><label>دانلود</label></div> text/html 2018-05-29T09:09:23+01:00 ahmad-yasamin.mihanblog.com ahmad yasamin فــقـط بــرای دلـه خـودم http://ahmad-yasamin.mihanblog.com/post/439 <br><center><input style="display: block;" id="btmPlay0051" type="button" class="btmPlaye" onclick="getRequest('music0051_48', 'btmPlay0051');" value="پخش" title="چهت پخش کلیک کنید"><audio style="display: none;" class="mediaPlayerPosts" id="music0051_48" controls="" src=""></audio></center><br><div class="linkD" onclick="downloadFile('music0051_48');"><label>دانلود</label></div> text/html 2018-05-28T11:25:33+01:00 ahmad-yasamin.mihanblog.com ahmad yasamin فــقـط بــرای دلـه خـودم http://ahmad-yasamin.mihanblog.com/post/438 <br><center><input style="display: block;" id="btmPlay0049" type="button" class="btmPlaye" onclick="getRequest('music0049_47', 'btmPlay0049');" value="پخش" title="چهت پخش کلیک کنید"><audio style="display: none;" class="mediaPlayerPosts" id="music0049_47" controls="" src=""></audio></center><br><div class="linkD" onclick="downloadFile('music0049_47');"><label>دانلود</label></div> text/html 2018-05-25T09:00:33+01:00 ahmad-yasamin.mihanblog.com ahmad yasamin فــقـط بــرای دلـه خـودم http://ahmad-yasamin.mihanblog.com/post/437 <br><center><input style="display: block;" id="btmPlay0049" type="button" class="btmPlaye" onclick="getRequest('music0049_46', 'btmPlay0049');" value="پخش" title="چهت پخش کلیک کنید"><audio style="display: none;" class="mediaPlayerPosts" id="music0049_46" controls="" src=""></audio></center><br><div class="linkD" onclick="downloadFile('music0049_46');"><label>دانلود</label></div> text/html 2018-05-25T08:54:24+01:00 ahmad-yasamin.mihanblog.com ahmad yasamin فــقـط بــرای دلـه خـودم http://ahmad-yasamin.mihanblog.com/post/436 <div style="text-align: center;"><font size="2"><b>گاهی اوقات حسرت تکرار یک لحظه دیوانه کننده ترین حس دنیاست…</b></font></div> text/html 2018-05-25T08:53:56+01:00 ahmad-yasamin.mihanblog.com ahmad yasamin فــقـط بــرای دلـه خـودم http://ahmad-yasamin.mihanblog.com/post/435 <div style="text-align: center;"><font size="2"><b>رفتن تو پایان این قصه نبود.حالا من با این شهری که اغشته به بوی توست چه کنم!!</b></font></div> text/html 2018-05-25T08:52:48+01:00 ahmad-yasamin.mihanblog.com ahmad yasamin فــقـط بــرای دلـه خـودم http://ahmad-yasamin.mihanblog.com/post/434 <div style="text-align: center;"><font size="2"><b>هوایت که به سرم می زند دیگر در هیچ هوایی، نمی توانم نفس بکشم!</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>&nbsp;عجب نفس گیر است هوای بــی تــــــــــــــو!</b></font></div> text/html 2018-05-25T08:51:36+01:00 ahmad-yasamin.mihanblog.com ahmad yasamin فــقـط بــرای دلـه خـودم http://ahmad-yasamin.mihanblog.com/post/433 <div style="text-align: center;"><font size="2"><b>میدونی بن بست زندگی کجاست؟ وقتیه که نه حق رسیدن داری! نه توان فراموش کردن !</b></font></div> text/html 2018-05-25T08:49:29+01:00 ahmad-yasamin.mihanblog.com ahmad yasamin فــقـط بــرای دلـه خـودم http://ahmad-yasamin.mihanblog.com/post/432 <div style="text-align: center;"><font size="2"><b>راحــت از مــن گذشت… اگر خـــدا هم راحــت از او بگذرد قیامـــت را&nbsp; من به پامیکنم</b></font></div> text/html 2018-03-16T10:27:17+01:00 ahmad-yasamin.mihanblog.com ahmad yasamin فــقـط بــرای دلـه خـودم http://ahmad-yasamin.mihanblog.com/post/430 <div style="text-align: center;"><font size="2"><b>درد دارد " امـــروز " حرفــــــــــــــــــی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>بـــرای گفتــــن نداشــته باشــی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>با کســــــــــی کــه تا " دیروز "</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>تمام حــرف هایــت را فقــط</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>به او میگفتی</b></font></div> text/html 2017-08-30T13:36:15+01:00 ahmad-yasamin.mihanblog.com ahmad yasamin فــقـط بــرای دلـه خـودم http://ahmad-yasamin.mihanblog.com/post/429 <br><center><input style="display: block;" id="btmPlay0048" type="button" class="btmPlaye" onclick="getRequest('music0048_45', 'btmPlay0048');" value="پخش" title="چهت پخش کلیک کنید"><audio style="display: none;" class="mediaPlayerPosts" id="music0048_45" controls="" src=""></audio></center><br><div class="linkD" onclick="downloadFile('music0048_45');"><label>دانلود</label></div> text/html 2017-08-29T04:27:06+01:00 ahmad-yasamin.mihanblog.com ahmad yasamin فــقـط بــرای دلـه خـودم http://ahmad-yasamin.mihanblog.com/post/428 <br><center><input style="display: block;" id="btmPlay0047" type="button" class="btmPlaye" onclick="getRequest('music0047_44', 'btmPlay0047');" value="پخش" title="چهت پخش کلیک کنید"><audio style="display: none;" class="mediaPlayerPosts" id="music0047_44" controls="" src=""></audio></center><br><div class="linkD" onclick="downloadFile('music0047_44');"><label>دانلود</label></div> text/html 2017-08-29T04:24:44+01:00 ahmad-yasamin.mihanblog.com ahmad yasamin فــقـط بــرای دلـه خـودم http://ahmad-yasamin.mihanblog.com/post/427 <br><center><input style="display: block;" id="btmPlay0046" type="button" class="btmPlaye" onclick="getRequest('music0046_43', 'btmPlay0046');" value="پخش" title="چهت پخش کلیک کنید"><audio style="display: none;" class="mediaPlayerPosts" id="music0046_43" controls="" src=""></audio></center><br><div class="linkD" onclick="downloadFile('music0046_43');"><label>دانلود</label></div> text/html 2017-08-15T01:18:27+01:00 ahmad-yasamin.mihanblog.com ahmad yasamin فــقـط بــرای دلـه خـودم http://ahmad-yasamin.mihanblog.com/post/426 <div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">همه جا هستی!</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">&nbsp;در نوشته هایم، در خیالم، در دنیایم</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">&nbsp;تنها جایی که باید باشی و ندارمت کنارم است...</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div> text/html 2017-08-15T00:59:44+01:00 ahmad-yasamin.mihanblog.com ahmad yasamin فــقـط بــرای دلـه خـودم http://ahmad-yasamin.mihanblog.com/post/425 <div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">&nbsp; &nbsp; کاش بودی تا من نیز چیزی برای از دست دادن داشتم …</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div>